پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران تمام گرایش های رشته های علمی و صنعتی خواهند بود.
کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تاضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیزاستفاده نمایند:

کليه نهادها و سازمان هاي سياستگذار در امور مهندسی و فناوری های نوین
دانشگاه  ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مهندسی و علوم
شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه های مهندسی و علوم
اساتید، صاحب نظران، انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مهندسی وعلوم
دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مهندسی وعلوم


حامیان